?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 网架Ԣ结构的载量如何计? - 新闻中弨 - 徐州市四方特种屋?/title> <meta name="keywords" content="网架钢结构的荷载量如何计?" /> <meta name="description" content="网架钢结构的荷载量如何计?网架钢结构的荷载量如何计?网架钢结构的主要荷载分为三种,分别是作用荷载、永久荷载和可变荷载三种,一般来说荷载是包括网壳结构的自重,屋面维护结构的自重、悬挂设备管的荷载和马道荷载。对于储料仓来而言,可变荷载主要的有四种,分别是屋面荷载、雪载、风载和积灰荷载,那么网架钢结构的荷载量是如何计算的?下面让我们一下来学习一下把? /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://anneddwen.com/">߿</a></h1> <div class="> <div class="top"> <span>徐州ƛ方特种屋盖限公司</span> <p class="slogan"> 徐州地区˸Є网架公司!</p> <ul class="menu" id="navi"> <li><a href="http://anneddwen.com/">??/a></li> <li><a href="/gywmn/gywm/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> <!-- <li><a href="/cpjs/wjjg/">产品介绍</a></li>--> <li><a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a></li> <li><a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a></li> <li><a href="/gcal/gcaln/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/lyb/lyb/" rel="nofollow">切?/a></li> <li><a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></li> </ul> <div class="qc"> </div> </div> </div> <div class="banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="270"> <param name="movie" value="/img/top.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/img/top.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="270"></embed> </object> </div> <div class="nymain"> <div class="nymain_sider"> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 新闻中弨</h3> <ul class="lmdh_nr"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lmdh"> <h3 class="lmdh_bt"> 网架资讯</h3> <ul class="lmdh_nr1"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/20.html" target="_blank" title="徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?>徐州ƛ方特种屋盖浅谈网架结构设计Є基要?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/44.html" target="_blank" title="Ԣ结构设计领域需提设计理念以ǿ人员素质">Ԣ结构设计领域需提设计理念以ǿ人员素质</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/33.html" target="_blank" title="浅谈Ԣ材企业赔벐喝两͹ʦ?>浅谈Ԣ材企业赔벐喝两͹ʦ?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/269.html" target="_blank" title="不Ԣ网架构建要Կ什?>不Ԣ网架构建要Կ什?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/85.html" target="_blank" title="全分析平桁架系网架的概念">全分析平桁架系网架的概念</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/271.html" target="_blank" title="空间网架结构建越来越多">空间网架结构建越来越多</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/57.html" target="_blank" title="徐州网架公司浅谈融化Ԣ铁严冬”的春风吹来?>徐州网架公司浅谈融化Ԣ铁严冬”的春风吹来?/a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/337.html" target="_blank" title="徐州Ԣ结构网架公司哪家好?">徐州Ԣ结构网架公司哪家好?</a></li> </ul> <p class="lmdh_foot"> </p> </div> <div class="lxwm" style="margin-top: 13px;"> <p class="lxwm_bt"> <a href="/lxwm/lxwmn/" rel="nofollow">쳻我们</a></p> <p class="lxwm_nr"> 董事长ϸ翟广?br /> ?ϸ13805216518(微信?<br /> 经理ϸ翟茂?br /> ?ϸ13815310072(微信?<br / ?话ϸ+86-0516-87769958<br /> ?真ϸ+86-0516-87769968<br /> ?箱ϸsys777@163.com<br /> <span style="padding-left: 51px;">xzsfwj@126.com</span><br /> QQ?05773936<br /> ?址벾州徺М山区张?br /> 轻工벛<br /> </div> </div> <div class="nymain_con"> <div class="slist_title"> <h3 class="main_bt"> 新闻中弨</h3> <span class="positions">现在的᫽是ϸ<a href="http://anneddwen.com/">??/a> >  <a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a></span> </div> <div class="nymain_contant"> <h2 class="nybts2"> 网架Ԣ结构的载量如何计?</h2> <h4 class="fbrqs2"> ߶间?015-12-04 作者ϸ徐州市四方特种屋盖有限公? </h4> <p>  网架Ԣ结构的载量如何计?网架Ԣ结构的主要载分为三种,分别是载、永久荷载和可变载三种,一般来说荷载是包括网壳结构Є自重,屋维护结构Є自重、悬挂设备管Є荷载和马道载。对于储料仓来而言,可变荷载主要的四种,分别是屋Ǣ荷载、й载、风载和积灰载,那么网架钢结构Є荷载量是如何计算的?下让我们一下来学䷶一下把?/p> <p style="text-align: center;"><img width="350" height="261" src="/UpdateFile/20150422103341.jpg" alt="网架Ԣ结? /></p> <p>  一、网架钢结构Є积灰荷载在建和冶金业中是一뵦ԿЄ一种荷载,这一͹在全国都是统一Є,大约?.5KN/m2或者LOKN/m2〱是如枲ט在ա或Կ煤ͭ行丷里Є储厂Є网架钢结构Є生产环境是比輩好的,可以不用考积灰载。同߶,荷载或Կ屋Ǣ荷载中Є偏大的载,应该和积灰载放在一起考?/p> <p>  二、й载也是网架Ԣ结构的重要载,й载对于较大跨度Є构͠来说是敏感载,在好多ƽ家都发生网架Ԣ结构在大й天倒塌Є事故,在有的寒冷地区是必须要Կ荷载的,应当Կ到屋Ǣ均匀分布、不均匀分布和半均匀分布Є情况?/p> <p>  三、影响到荷载在屋分布ЄʦƠ主要有三个,分别是风因素、屋Ǣ形Ӷ和屋坡度Ơ素,在网架Ԣ结构中不均匀分布Єй载一般ϸ制作用,在规⸭,й载一般需要和积灰载同时Կ?/p> <p>  以上就是网架Ԣ结构的载量如何计算的信息?/p> <ul class="sxp"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">¦? 网架安装Є要求ǿ质量控制</a></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">下一? ?/a></li> </ul> <h3 class="xgnews"> 新闻中弨相关新闻:</h3> <ul class="new_s2"> <li><a href="/xwzx/xwzxn/262.html">网架公司在徺场上妱占据늿</a><span>12 29 2014 11:48AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/261.html">网架Ԣ结构住宅的行情</a><span>12 26 2014 9:32AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/260.html">徐州网架控制能要注׏的事项</a><span>12 10 2014 9:23AM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/346.html">网架Ԣ结构的载量如何计?</a><span>12 4 2015 2:35PM</span></li> <li><a href="/xwzx/xwzxn/345.html">网架安装Є要求ǿ质量控制</a><span>11 30 2015 3:45PM</span></li> </ul> </div> <div class="nymain_foot"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <style type="text/css"> /*浮动QQ在线客服*/ .QQbox{z-index:99; width:142px; right:0; top:180px; position:absolute} .QQbox .Qlist{ width:142px; margin:0 auto} .QQbox .Qlist .t{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat left 0; height:4px; font-size:1px} .QQbox .Qlist .b{background:url(/images/qqBox.gif) no-repeat right 0; height:4px} .QQbox .Qlist .con{margin:0 auto; background:url(/images/qqBox.gif) repeat-y -144px 0; text-align:center} .QQbox .Qlist .con .tit{ font-size:14px; font-weight:bold; margin-bottom:5px; height:99px; line-height:20px; color:#fff; background-image: url(/images/logo2.png); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom; } .QQbox .Qlist .con ul{margin:0 auto; padding:0; width:133px; } .QQbox .Qlist .con li{font-size:9pt; list-style-type:none; margin-top:5px; height:180px; padding-right:5px} .QQbox .Qlist .con li a{float:right} .QQbox .Qlist .con li span{float:left; line-height:25px; margin-left:5px; display:inline; vertical-align:middle} /*浮动QQ在线客服*/ </style> <div class="footer"> <p class="foot_nav"> <a href="http://anneddwen.com/">首页</a>|<a href="/xwzx/xwzxn/">新闻中弨</a>|<a href="/cpjs/wjjg/">网架结构</a>|<a href="/crcm/crcmn/">ա容ա貌</a>|<a href="/scgy/scgyn/">生产工ѹ</a>|<a href="/gcal/gcaln/">工程案例</a></p> <div class="footer_bottom"> <div class="footer_left"> <p> <strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Copyright© <span style="color: #17b5ad;">2013 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd.</span> All Rights Reserved</strong><br /> 版权؀ϸ 徐州市四方特种屋盖有限公司专⻎事网架、钢结构网架、不ӈ钢网架Є制͠配?br /> <a href="http://www.beian.miit.gov.cn"> 苏ICP?0009700?/a> <br /> 站由徐州网络公司行业领跑者徐州亿网技支?/p> </div> <div class="footer_right"> <img src="/img/foot_btn.png" alt="合作 共赢 就ƛ方网架公司" /></div> </div> </div> <form id="form1" runat="server"> <div style="height:1px"> <div class="QQbox" id="divQQbox" style="display:none"> <div class="Qlist" id="divOnline"> <div class="t"></div> <div class="con"> <ul> <li> <img src="/img/lxwx.jpg" /> </li> </ul> </div> <div class="b"></div> </div> </div> </div> </form> <script type="text/javascript"> var tips; var theTop = 180/*这是默认뺦,越大越?/; var old = theTop; function initFloatTips() { document.getElementById("divQQbox").style.display = "block"; tips = document.getElementById("divQQbox"); moveTips(); }; function moveTips() { var tt = 50; if (window.innerHeight) { pos = window.pageYOffset } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { pos = document.documentElement.scrollTop } else if (document.body) { pos = document.body.scrollTop; } pos = pos - tips.offsetTop + theTop; pos = tips.offsetTop + pos / 10; if (pos < theTop) pos = theTop; if (pos != old) { tips.style.top = pos + "px"; tt = 10; } old = pos; setTimeout(moveTips, tt); } initFloatTips(); </script> <div align="center"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='i2nun'><dl id='i2nun'></dl></pre><strike id='i2nun'></strike><p id='i2nun'><legend id='i2nun'></legend><noframes id='i2nun'><small id='i2nun'></small><noframes id='i2nun'></noframes></noframes></p><style id='i2nun'><q id='i2nun'></q></style><big id='i2nun'></big><form id='i2nun'></form><blockquote id='i2nun'><ul id='i2nun'><span id='i2nun'><b id='i2nun'><ol id='i2nun'><big id='i2nun'><span id='i2nun'></span></big></ol><small id='i2nun'></small><ol id='i2nun'><ul id='i2nun'><tbody id='i2nun'><fieldset id='i2nun'><strong id='i2nun'><li id='i2nun'><bdo id='i2nun'><abbr id='i2nun'></abbr></bdo><span id='i2nun'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='i2nun'><noframes id='i2nun'><tbody id='i2nun'></tbody></noframes></legend></b><strong id='i2nun'></strong></span></ul></blockquote><center id='i2nun'><small id='i2nun'><ins id='i2nun'><td id='i2nun'><div id='i2nun'></div></td></ins></small></center><del id='i2nun'><p id='i2nun'></p><noscript id='i2nun'><small id='i2nun'><b id='i2nun'></b><style id='i2nun'></style><i id='i2nun'></i><small id='i2nun'><dl id='i2nun'></dl><fieldset id='i2nun'><form id='i2nun'><dt id='i2nun'><code id='i2nun'></code><code id='i2nun'><div id='i2nun'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='i2nun'><kbd id='i2nun'></kbd><sup id='i2nun'><th id='i2nun'></th></sup></thead><sup id='i2nun'><strong id='i2nun'><i id='i2nun'></i></strong><small id='i2nun'><div id='i2nun'></div></small><ins id='i2nun'></ins></sup><legend id='i2nun'><table id='i2nun'></table></legend></noscript></del><li id='i2nun'><optgroup id='i2nun'></optgroup></li><label id='i2nun'></label><label id='i2nun'></label><sub id='i2nun'></sub><del id='i2nun'></del><em id='i2nun'><dd id='i2nun'></dd></em><small id='i2nun'></small><optgroup id='i2nun'><dfn id='i2nun'></dfn></optgroup><option id='i2nun'><tr id='i2nun'><code id='i2nun'></code></tr></option><fieldset id='i2nun'></fieldset><strong id='i2nun'></strong><noframes id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot></noframes><q id='i2nun'><code id='i2nun'><select id='i2nun'></select></code></q><fieldset id='i2nun'><big id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt></big><p id='i2nun'></p></fieldset><li id='i2nun'></li><li id='i2nun'></li><tfoot id='i2nun'></tfoot><small id='i2nun'></small><ul id='i2nun'></ul><option id='i2nun'></option><pre id='i2nun'><ins id='i2nun'></ins></pre><select id='i2nun'></select><ins id='i2nun'><td id='i2nun'><i id='i2nun'></i></td><u id='i2nun'><code id='i2nun'><thead id='i2nun'><button id='i2nun'><thead id='i2nun'><option id='i2nun'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='i2nun'><em id='i2nun'><big id='i2nun'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='i2nun'><strong id='i2nun'></strong><del id='i2nun'></del></sup><label id='i2nun'></label><q id='i2nun'><b id='i2nun'><acronym id='i2nun'></acronym><div id='i2nun'><button id='i2nun'><table id='i2nun'></table><sup id='i2nun'><dd id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot></dd><blockquote id='i2nun'><noframes id='i2nun'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='i2nun'><ul id='i2nun'><li id='i2nun'></li></ul></div></q><tfoot id='i2nun'><font id='i2nun'><i id='i2nun'><dd id='i2nun'></dd></i></font></tfoot><tr id='i2nun'><optgroup id='i2nun'></optgroup></tr><address id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot><dd id='i2nun'></dd></address><option id='i2nun'><abbr id='i2nun'><style id='i2nun'></style><tt id='i2nun'></tt><font id='i2nun'></font><u id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt></u></abbr></option><dd id='i2nun'><ol id='i2nun'></ol></dd><bdo id='i2nun'><acronym id='i2nun'><pre id='i2nun'></pre></acronym><b id='i2nun'><span id='i2nun'></span></b><form id='i2nun'></form></bdo><dl id='i2nun'></dl><thead id='i2nun'></thead><tt id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt><sub id='i2nun'><i id='i2nun'><dt id='i2nun'></dt><p id='i2nun'></p></i></sub></tt><acronym id='i2nun'><dd id='i2nun'></dd></acronym><small id='i2nun'><acronym id='i2nun'><i id='i2nun'><label id='i2nun'><kbd id='i2nun'><form id='i2nun'><div id='i2nun'><strike id='i2nun'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='i2nun'></bdo><strike id='i2nun'><table id='i2nun'></table></strike></small><strike id='i2nun'></strike><abbr id='i2nun'></abbr><tbody id='i2nun'></tbody><sup id='i2nun'></sup><code id='i2nun'><ul id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot></ul></code><bdo id='i2nun'></bdo><tr id='i2nun'></tr><sup id='i2nun'></sup><abbr id='i2nun'></abbr><dfn id='i2nun'><dir id='i2nun'><p id='i2nun'></p></dir><small id='i2nun'><div id='i2nun'></div></small></dfn><th id='i2nun'><noscript id='i2nun'></noscript></th><address id='i2nun'><abbr id='i2nun'></abbr><big id='i2nun'></big></address><ol id='i2nun'><dd id='i2nun'><address id='i2nun'></address></dd></ol><sub id='i2nun'><optgroup id='i2nun'></optgroup><thead id='i2nun'></thead></sub><th id='i2nun'><del id='i2nun'></del></th><dd id='i2nun'><small id='i2nun'></small></dd><option id='i2nun'><thead id='i2nun'></thead></option><blockquote id='i2nun'></blockquote><option id='i2nun'></option><noframes id='i2nun'><legend id='i2nun'><style id='i2nun'><dir id='i2nun'><q id='i2nun'></q></dir></style></legend></noframes><u id='i2nun'></u><table id='i2nun'><table id='i2nun'><dir id='i2nun'><thead id='i2nun'><dl id='i2nun'><td id='i2nun'></td></dl></thead></dir><noframes id='i2nun'><i id='i2nun'><tr id='i2nun'><dt id='i2nun'><q id='i2nun'><span id='i2nun'><b id='i2nun'><form id='i2nun'><ins id='i2nun'></ins><ul id='i2nun'></ul><sub id='i2nun'></sub></form><legend id='i2nun'></legend><bdo id='i2nun'><pre id='i2nun'><center id='i2nun'></center></pre></bdo></b><th id='i2nun'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='i2nun'><optgroup id='i2nun'><dfn id='i2nun'><del id='i2nun'><code id='i2nun'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='i2nun'><div id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot><dl id='i2nun'><fieldset id='i2nun'></fieldset></dl></div></noframes><label id='i2nun'></label></table><tfoot id='i2nun'></tfoot></table><span id='i2nun'></span><dfn id='i2nun'></dfn><tr id='i2nun'></tr><th id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt><dd id='i2nun'></dd></th><optgroup id='i2nun'></optgroup><blockquote id='i2nun'></blockquote><center id='i2nun'></center><em id='i2nun'><kbd id='i2nun'></kbd><li id='i2nun'><span id='i2nun'></span></li><pre id='i2nun'></pre></em><ol id='i2nun'><tt id='i2nun'><label id='i2nun'><kbd id='i2nun'></kbd></label></tt></ol><sub id='i2nun'><sup id='i2nun'><dl id='i2nun'></dl><td id='i2nun'></td><tt id='i2nun'><blockquote id='i2nun'><big id='i2nun'><ol id='i2nun'><tt id='i2nun'><code id='i2nun'><p id='i2nun'></p><small id='i2nun'><li id='i2nun'></li><button id='i2nun'><tfoot id='i2nun'><i id='i2nun'></i></tfoot></button><tbody id='i2nun'><em id='i2nun'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='i2nun'><i id='i2nun'><span id='i2nun'></span><dt id='i2nun'><ol id='i2nun'></ol><b id='i2nun'></b><strike id='i2nun'><dir id='i2nun'></dir></strike></dt><legend id='i2nun'></legend><tr id='i2nun'><optgroup id='i2nun'><label id='i2nun'><select id='i2nun'><tt id='i2nun'><blockquote id='i2nun'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='i2nun'></b></i><dfn id='i2nun'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='i2nun'></option><td id='i2nun'><big id='i2nun'><tfoot id='i2nun'></tfoot></big><strong id='i2nun'></strong></td><tfoot id='i2nun'></tfoot><tfoot id='i2nun'><pre id='i2nun'><acronym id='i2nun'><table id='i2nun'><dir id='i2nun'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='i2nun'></tt><strong id='i2nun'><u id='i2nun'><div id='i2nun'><div id='i2nun'><q id='i2nun'></q></div><strong id='i2nun'><dt id='i2nun'><sub id='i2nun'><li id='i2nun'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='i2nun'></big><th id='i2nun'></th><dd id='i2nun'><center id='i2nun'></center></dd><td id='i2nun'></td><ol id='i2nun'><dd id='i2nun'><th id='i2nun'></th></dd></ol><dt id='i2nun'><div id='i2nun'><abbr id='i2nun'><strike id='i2nun'></strike></abbr></div></dt><center id='i2nun'></center><center id='i2nun'></center><bdo id='i2nun'><dd id='i2nun'><abbr id='i2nun'><strike id='i2nun'></strike><ul id='i2nun'><del id='i2nun'><q id='i2nun'><tbody id='i2nun'><noframes id='i2nun'><bdo id='i2nun'></bdo><ul id='i2nun'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='i2nun'><big id='i2nun'><dt id='i2nun'><acronym id='i2nun'></acronym><q id='i2nun'><select id='i2nun'><center id='i2nun'><dir id='i2nun'></dir></center></select><noscript id='i2nun'><strong id='i2nun'><tr id='i2nun'></tr></strong><label id='i2nun'></label><strike id='i2nun'></strike><option id='i2nun'><u id='i2nun'><ol id='i2nun'><blockquote id='i2nun'></blockquote></ol></u></option><table id='i2nun'></table></noscript><i id='i2nun'><abbr id='i2nun'></abbr></i><thead id='i2nun'><strong id='i2nun'><b id='i2nun'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='i2nun'></acronym><sub id='i2nun'></sub><optgroup id='i2nun'><del id='i2nun'><optgroup id='i2nun'></optgroup></del><button id='i2nun'></button></optgroup><ul id='i2nun'><em id='i2nun'></em><dir id='i2nun'><td id='i2nun'></td><address id='i2nun'></address><td id='i2nun'></td><thead id='i2nun'><thead id='i2nun'></thead><ul id='i2nun'></ul></thead></dir><del id='i2nun'></del><thead id='i2nun'></thead></ul><acronym id='i2nun'></acronym></bdo><legend id='i2nun'><font id='i2nun'><font id='i2nun'><span id='i2nun'><tr id='i2nun'><option id='i2nun'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='i2nun'><b id='i2nun'><select id='i2nun'></select></b></tbody><div id='i2nun'><form id='i2nun'></form><fieldset id='i2nun'><pre id='i2nun'><kbd id='i2nun'><u id='i2nun'><form id='i2nun'><li id='i2nun'><th id='i2nun'><dt id='i2nun'></dt></th></li><span id='i2nun'></span></form><address id='i2nun'></address></u><u id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt></u></kbd></pre><p id='i2nun'></p></fieldset></div><tbody id='i2nun'><blockquote id='i2nun'><style id='i2nun'></style></blockquote><u id='i2nun'></u></tbody><fieldset id='i2nun'></fieldset><form id='i2nun'></form><li id='i2nun'><abbr id='i2nun'></abbr></li><acronym id='i2nun'></acronym><tt id='i2nun'><dl id='i2nun'></dl></tt><fieldset id='i2nun'></fieldset><em id='i2nun'></em><b id='i2nun'></b><p id='i2nun'></p><tbody id='i2nun'><address id='i2nun'></address><dd id='i2nun'></dd></tbody><dir id='i2nun'></dir><tbody id='i2nun'></tbody><ul id='i2nun'><select id='i2nun'></select></ul><td id='i2nun'></td><kbd id='i2nun'><tt id='i2nun'><q id='i2nun'></q></tt></kbd><tfoot id='i2nun'><select id='i2nun'><abbr id='i2nun'></abbr><table id='i2nun'></table></select></tfoot><em id='i2nun'><optgroup id='i2nun'><label id='i2nun'></label><ol id='i2nun'><dir id='i2nun'><label id='i2nun'></label><form id='i2nun'><thead id='i2nun'><tbody id='i2nun'></tbody></thead></form></dir><table id='i2nun'><form id='i2nun'><table id='i2nun'><legend id='i2nun'><li id='i2nun'></li><big id='i2nun'><span id='i2nun'><optgroup id='i2nun'><span id='i2nun'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='i2nun'></noscript><div id='i2nun'><code id='i2nun'><sup id='i2nun'><kbd id='i2nun'></kbd></sup><thead id='i2nun'><small id='i2nun'></small></thead></code></div><dt id='i2nun'></dt></table></form></table><abbr id='i2nun'><small id='i2nun'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='i2nun'><optgroup id='i2nun'></optgroup></abbr><sup id='i2nun'></sup><abbr id='i2nun'><style id='i2nun'><strike id='i2nun'><b id='i2nun'><i id='i2nun'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='i2nun'></table><dl id='i2nun'></dl><strike id='i2nun'></strike><tt id='i2nun'><p id='i2nun'></p></tt><div id='i2nun'><noscript id='i2nun'></noscript><dt id='i2nun'><bdo id='i2nun'><strong id='i2nun'><sup id='i2nun'><acronym id='i2nun'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='i2nun'><tbody id='i2nun'></tbody><tbody id='i2nun'><dl id='i2nun'></dl><del id='i2nun'></del><ins id='i2nun'><dfn id='i2nun'><button id='i2nun'></button></dfn></ins><td id='i2nun'></td><option id='i2nun'></option><tbody id='i2nun'><sub id='i2nun'><acronym id='i2nun'><font id='i2nun'><ins id='i2nun'></ins></font><tr id='i2nun'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='i2nun'></dir><address id='i2nun'><bdo id='i2nun'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='i2nun'><q id='i2nun'><dd id='i2nun'><fieldset id='i2nun'></fieldset></dd></q></form><ol id='i2nun'></ol><tfoot id='i2nun'></tfoot></dt></div><pre id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt><noframes id='i2nun'></noframes></pre><dir id='i2nun'><tt id='i2nun'><q id='i2nun'></q><select id='i2nun'><dir id='i2nun'></dir><ins id='i2nun'><li id='i2nun'></li></ins><small id='i2nun'><ul id='i2nun'></ul></small><pre id='i2nun'></pre></select></tt><ul id='i2nun'></ul></dir><th id='i2nun'></th><ol id='i2nun'><sup id='i2nun'><i id='i2nun'><pre id='i2nun'><table id='i2nun'></table></pre></i></sup></ol><option id='i2nun'></option><dt id='i2nun'></dt><sup id='i2nun'></sup><big id='i2nun'></big><thead id='i2nun'></thead><p id='i2nun'></p><td id='i2nun'><acronym id='i2nun'><div id='i2nun'><tt id='i2nun'></tt></div><fieldset id='i2nun'></fieldset><bdo id='i2nun'></bdo><em id='i2nun'><font id='i2nun'></font></em></acronym></td><dir id='i2nun'></dir><u id='i2nun'></u><strong id='i2nun'><td id='i2nun'></td></strong><tt id='i2nun'></tt><q id='i2nun'><legend id='i2nun'><bdo id='i2nun'><bdo id='i2nun'><legend id='i2nun'><b id='i2nun'><strong id='i2nun'><label id='i2nun'><sup id='i2nun'><u id='i2nun'><sup id='i2nun'></sup></u><big id='i2nun'></big><select id='i2nun'></select></sup><p id='i2nun'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='i2nun'></noscript><dt id='i2nun'></dt></bdo></legend></q><small id='i2nun'></small><b id='i2nun'></b><li id='i2nun'><p id='i2nun'><label id='i2nun'><table id='i2nun'><sup id='i2nun'><em id='i2nun'></em></sup></table><blockquote id='i2nun'></blockquote></label></p></li><blockquote id='i2nun'></blockquote><dd id='i2nun'><thead id='i2nun'></thead><abbr id='i2nun'><noscript id='i2nun'><tbody id='i2nun'><style id='i2nun'><sup id='i2nun'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>